NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

“Juvéderm®” tīmekļa vietne pieder “Allergan Limited” (“Allergan”), tā paredzēta tikai Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Informācija šajā vietnē ievietota tikai ar mērķi sniegt informāciju un izglītot. Tā nevar aizstāt estētiskās medicīnas speciālista vai cita kvalificēta veselības aprūpes speciālista konsultāciju. Pirms piekļūstat šai Tīmekļa vietnei un izmantojat to, lūdzu, rūpīgi izlasiet un pārskatiet šos Lietošanas noteikumus. Piekļūstot šai vietnei un to izmantojot, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši, izpratuši un piekrituši ievērot Lietošanas noteikumus.

1. IZMANTOŠANA

Šo vietni jūs izmantosiet, ievērojot visus piemērojamos likumus, normatīvos aktus, noteikumus un priekšrakstus. Ja pārkāpjat šo noteikumu ierobežojumus, jūs piekrītat atlīdzināt “Allergan” visus zaudējumus, izmaksas un kaitējumu, ieskaitot saprātīgu samaksu par juridiskiem pakalpojumiem, “Allergan” saistībā ar šādu pārkāpumu vai izrietoši no tā.

2. NAV PIEDĀVĀJUMA PĀRDOŠANAI

Šajā vietnē izvietotā informācija ir tikai vispārīgi norādījumi. Tā nav piedāvājums iegādāties kādu “Allergan”, jebkura tā meitasuzņēmuma vai ar “Allergan” saistītā uzņēmuma nodrošināto produktu vai pakalpojumu.

3. GARANTIJU IZSLĒGŠANA

Jūs pieņemat, ka mūsu vietne ir “tāda, kāda ir” un “tāda, kāda ir pieejama”. Visplašākajā mērogā, ko pieļauj piemērojamie likumi, “Allergan” izslēdz jebkādas garantijas nodrošināt apmierinošu kvalitāti, atbilstību noteiktam mērķim, datorvīrusu neesamību un trešo pušu tiesību nepārkāpšanu attiecībā uz šo vietni.

4. RISKS

Viss risks, kas saistīts ar mūsu vietnes kvalitāti, veiktspēju un izmantošanu, ir jūsu pašu risks. Visu saziņu, ziņojumus un citu informāciju, kura gūta, izmantojot mūsu vietni, jūs esat ieguvuši ar pašu risku; jūs pilnībā uzņematies atbildību par visiem zaudējumiem, kādi jums var rasties šīs vietnes izmantošanas rezultātā. “Allergan” nepārbauda Konsultantu biogrāfijas un informāciju par medicīnas praksi un neuzņemas nekādu atbildību par šādu biogrāfiju un prakses aprakstu saturu.

5. ATBILDĪBAS IZSLĒGŠANA

“Allergan” nevar būt atbildīgs par nekādiem tiešiem vai netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai izrietošiem peļņas, atlīdzības, līgumu vai uzņēmuma prestiža zaudējumiem, kuri notikuši mūsu vietnes nepieejamības vai pieejamības pārtraukuma dēļ, darbības pārtraukuma, datora atteices, datorvīrusu, datu zaudēšanas vai jebkādā cita iemesla dēļ saistībā ar šīs vietnes izmantošanu. Visplašākajā mērogā, ko pieļauj piemērojamie likumi, “Allergan” izslēdz jebkādu atbildību par visām kļūdām vai izlaidumiem jebkādā informācijā, materiālos vai funkcijās, kuras ir šajā vietnē, kā arī no jebkādām saistībām par nolaidību. Nekas šajos noteikumos neizslēdz mūsu atbildību par nāvi vai personisku aizskārumu mūsu nolaidības dēļ vai informācijas ļaunprātīgas sagrozīšanas dēļ, ko veicis “Allergan”.

6. MEDICĪNISKĀ INFORMĀCIJA

“Allergan” šajā vietnē nepiedāvā medicīniskus vai tamlīdzīgus profesionālus pakalpojumus vai padomus. Piedāvātās informācijas mērķis nav aizstāt ārsta medicīniskos ieteikumus. Ja jūs vēlaties saņemt, vai jums vajadzīgi šādi ieteikumi, vai ja rodas vai ir jebkādi medicīniski sarežģījumi, jums jāvēršas pie profesionāla veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja.

7. VIETNĒ PUBLICĒTO MATERIĀLU DZĒŠANA

Kaut arī “Allergan” neuzskata, ka ir atbildīgs par mūsu vietnē publicēto materiālu uzraudzību un rediģēšanu, gadījumā, ja “Allergan” uzmanības lokā nonāk informācija par neatbilstošām publikācijām, uzņēmums patur tiesības veikt atbilstošas darbības, rediģējot vai, ja nepieciešams, dzēšot visas šādas publikācijas.

8. NESLAVAS CELŠANA / AUTORTIESĪBU PĀRKĀPUMI

Šajā vietnē nedrīkst publicēt nekādus materiālus, kuri ceļ neslavu, ir aizvainojoši, zaimojoši, pauž draudus, ir uzbrūkoši vai nelikumīgi. Bez autortiesību īpašnieka atļaujas nedrīkst publicēt nekādu informāciju vai citus materiālus, uz kuriem attiecas autortiesības.

9. JŪSU AUTORTIESĪBU GARANTIJAS LICENCE

Publicējot jebkādus materiālus, jūs garantējat un apliecināt, ka jums pieder šo materiālu autortiesības vai jums ir autortiesību īpašnieka atļauja to darīt. Turklāt jūs piešķirat “Allergan” un pārējiem mūsu vietnes lietotājiem neekskluzīvas tiesības demonstrēt, kopēt, publicēt, izplatīt, pārraidīt, izdrukāt un izmantot šo informāciju un citus materiālus.

10. AUTORTIESĪBAS ŠAJĀ VIETNĒ

Licence izmantot / autortiesības uz materiāliem šajā vietnē pieder “Allergan”. Šos materiālus aizsargā Latvijas autortiesību likumi, starptautiskās vienošanās par autortiesībām un visi citi piemērojamie likumi par autortiesībām un intelektuālo īpašumu. Jums ir atļauts lejupielādēt vienu šajā vietnē publicētā materiāla kopiju vienā datorā tikai jūsu personīgai un nekomerciālai lietošanai, taču jūs nedrīkstat dzēst nevienu prečzīmju, autortiesību vai citu īpašumtiesību paziņojumu. Izņemot iepriekš aprakstītos gadījumus, nekas no šeit ietvertā nevar tikt interpretēts kā licences vai jebkādu ar “Allergan” autortiesībām saistītu tiesību nodošana.

11. PREČZĪMES

Visi produktu nosaukumi, logotipi un pakalpojumi, kuri parādās šajā vietnē, un kuriem ir apzīmējums® vai ™, vai kuri redzami citādā drukas formā, kas atšķiras no apkārtējā teksta, ir prečzīmes, kuras pieder vai kuru izmantošanas licence pieder “Allergan” vai mūsu meitasuzņēmumiem, ja vien nav norādīts, ka tās pieder citam uzņēmumam. Jums ir aizliegts izmantot šīs prečzīmes, ja vien tas nav konkrēti atļauts šajos noteikumos un nosacījumos, vai ja “Allergan” jums nav piešķīris speciālu rakstisku atļauju, vai ja vien tās neizmanto ar mērķi apzīmēt “Allergan” produktus vai pakalpojumus. Mums nepiederošas prečzīmes izlikšana mūsu vietnē nenorāda uz to, ka tās īpašnieks ir izsniedzis jebkādu licenci. Nav nolūka izdarīt prečzīmju lietošanas pārkāpumu, un netiek radīts priekšstats, ka šīs prečzīmes īpašnieks atbalsta “Allergan” produktus vai pakalpojumus. Gluži tāpat arī izlikta “Allergan” prečzīme nenozīmē atbalstu no šīs prečzīmes īpašnieka, Tīmekļa vietnes vai tā produktiem un / vai pakalpojumiem.

12. KONFIDENCIALITĀTE UN PRIVĀTUMS

Jūsu personīgā informācija bez jūsu piekrišanas netiks izpausta trešajām personām, piemēram, tiešā mārketinga aģentūrām. “Allergan” ievēro 1998. gada Datu aizsardzības likuma un visu citu piemērojamos datu aizsardzības normatīvo aktu prasības. Visi brīvprātīgi “Allergan” caur šo vietni iesniegtie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Privātuma Politiku. Skatiet Privātuma politiku.

13. HIPERSAITES

Hipersaites jums ļauj piekļūt citām Tīmekļa vietnēm Internetā, kuras nepieder “Allergan”. Ievietojot šīs saites, “Allergan” nekādā veidā neatbalsta nevienas citas ar šo vietni saistītas Tīmekļa vietnes saturu, kā arī “Allergan” neuzņemas atbildību par šādu saturu. “Allergan” nevar būt atbildīgs par materiālu, kuru ar mūsu vietni saista hipersaite, kurš var būt maldinošs, neprecīzs, var celt neslavu, izteikt draudus, būt rupjš vai citādi neatbilstošs piemērojamiem kādu laiku spēkā esošajiem noteikumiem.

14. APTURĒŠANA

Jūsu piekļuvi šai vietnei un tās izmantošanu, ieskaitot jebkādu piekļuvi vietnei ar paroli, “Allergan” jebkurā laikā, jebkāda iemesla dēļ un arī bez pamatojuma var mainīt, liegt vai apturēt, par to nosūtot paziņojumu ar tūlītēju iedarbību.

15. ATDALĪŠANA

Ja kādu daļu no šiem noteikumiem kompetentas jurisdikcijas tiesa izsludina par nederīgu, tas neietekmē pārējo noteikumu daļas derīgumu. Visa atlikusī daļa pilnībā paliek spēkā, it kā šo noteikumu nederīgā daļa būtu dzēsta.

16. PĀRVEIDOJUMI

“Allergan” patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma pārveidot šo vietni, noteikumus un nosacījumus par tās izmantošanu. Jums šīs izmaiņas ir saistošas, tādēļ periodiski apmeklējiet šo vietni, lai pārskatītu pašreizējos noteikumus un nosacījumus.

17. REGLAMENTĒJOŠIE LIKUMI UN JURISDIKCIJA

Šī vietne darbojas pēc Latvijas likumiem un noteikumiem. Jūs piekrītat, ka strīdu vai tiesas prasību gadījumā saistībā ar šīs vietnes izmantošanu, to izskatīšana ir Latvijas jurisdikcijā. Šo vietni ir paredzēts izmantot tikai Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem, tomēr tai piekļūt var arī lietotāji ārpus Latvijas.